Дата розміщення: 03.12.2015

Особлива інформація на 01.12.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.12.2015ЗвільненоВ.о.Голови правлiнняЮричко Василь Васильовичд/н, д/н, д/н0.12005
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 01.12.2015 року, протокол № 01/12/15 звiльнений з посади В.о. Голови правлiння (генерального директора) Юричко Василь Васильович. Звiльнений згiдно заяви за власним бажанням.Володiє 0,12005% статутного капiталу Товариства.Перебував на посадi з 30.09.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
01.12.2015ПризначеноГолова правлiнняАльяной Олександр Анатолiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 01.12.2015 року, протокол № 01/12/15 призначений на посаду Голови правлiння (генерального директора) Альяной Олександр Анатолiйович. Термiн призначення - безстроковий.Акцiями емiтента не володiє. Призначений на посаду за сумiсництвом. Перебуває на посадi Голови правлiння ПАТ"Тернопiльвтормет".Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.