Дата розміщення: 03.12.2015

Особлива інформація на 01.12.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Альяной Олександр Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

02.12.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Закарпатвтормет"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 88006, Закарпатська обл.,м.Ужгород, Гагарiна,53
4. Код за ЄДРПОУ 13598192
5. Міжміський код та телефон, факс (03122) 33384, (03122)29799
6. Електронна поштова адреса zakvtormet2@mail.ru


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

02.12.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

226, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

03.12.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

vtormet.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

03.12.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}