Особлива інформація на 23.10.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

д/н

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

д/н

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.10.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента д/н
2. Організаційно-правова форма  
3. Місцезнаходження д/н, д/н, д/н
4. Код за ЄДРПОУ 00000000
5. Міжміський код та телефон, факс д/н, д/н
6. Електронна поштова адреса д/н


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

д/н

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}